Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

  • Grasmyrvassdraget
  • Salangsvassdraget
  • Tennelva
  • Ånderelva
  • Brøstadelva

samarbeid750

Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

DE ALLER FLESTE ANADROME ELVER OG VASSDRAG I NORGE ER PLASSERT I KATEGORIEN FOR «SMÅ OG MELLOMSTORE» ELVER. DET INNEBÆRER AT BESTANDENE AV LAKS, ØRRET OG RØYE I DESSE ELVENE BETYR MYE FOR DE TOTALE ANADROME FISKEBESTANDENE I LANDET.  

Derfor er det viktig at også de små og mellomstore elvene blir forvaltet på en god og bærekraftig måte. Men lav inntjening fra salg av fiskekort og andre aktiviteter, og liten interesse blant mange elveeiere, gjør at dette ofte blir vanskelig. Mye av arbeidet må skje på dugnad, og selv om Ola og Kari vanligvis er ivrige dugnadsarbeidere, kan det være vanskelig å engasjere mange nok for å gjøre en innsats i elva.  

Derfor har Nordavind Utvikling KF (Tidligere Dyrøyseminarsenteret) tatt initiativet til et samarbeid som skal gjøre dette arbeidet litt lettere. Prosjektet har både offentlig og privat finansiering og målet er å styrke den lokale elveforvaltningen og legge til rette for tiltak som medvirker til mer anadrom fisk. På lang sikt håper en at dette både skal gi god utvikling i de anadrome bestandene og gi grunnlag for fisketurisme og mer aktivitet i tilknytning til elvene.  

Konkrete tiltak i prosjektet

- I regi av prosjektet blir det arrangert fagsamlinger med representanter fra de ulike elveeierlagene. Her står god forvaltning og god drift av laget i fokus.  

- Prosjektet skal også bistå elveeierlagene i arbeidet med søknader til konkrete tiltak, og samtidig være med å tildele midler i sammenhenger der det er aktuelt.

- Representanter fra elveeierlagene som har deltatt i prosjektet så langt har vurdert registrering og videoovervåking som sentrale tiltak for å få faktainformasjon om bestandene av anadrom fisk. Kunnskap om de anadrome bestandene er viktig, både for lokal, regional og nasjonal forvaltning.  Derfor er dette et av hovedtiltakene i prosjektet.

- Andre viktige tiltak er bistand i arbeidet med å få i gang restaurering av laksetrapper og jobbe for at elvene får fastsatt et mer eksakt gytebestandsmål.

Informasjon om resultatene i prosjektet er også viktig for å øke engasjementet rundt det som skjer i elven. Det langsiktige målet for alle er å få på plass sterke og levedyktige anadrome bestander i små og mellomstore elver i Troms. 

Disse elvene er med i samarbeids­prosjektet

Foreløpig vil vi presentere fem elver. Klikk på markør for info.