Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

samarbeid750

Ei lita perle på Senja

Ånderelva er en forholdsvis liten, men vakker elv på øya Senja i Troms fylke. Den har utspring fra Åndervatnet, midt inne i Ånderdalen nasjonalpark, og renner i sørøstlig retning til munningen i Tranøybotn. Elven er 8,2 kilometer lang, og med unntak av den siste kilometeren før munningen ligger den innenfor nasjonalparken. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag i 1973 for å utfylle vernet av nasjonalparken.

Statsskog eier det meste av elven, og har overlatt forvaltningsansvaret til Tranøybotn Jeger og Fiskeforening. I tillegg er det noen private elveeiere.

Anadrom fisk

Ånderelva har oppgang av sjørøye, ørret og laks. Røya er totalfredet, mens det er restriksjoner på fiske etter laks og ørret.
Fangstene etter laks har gått ned i senere tid, noe som har resultert i at myndighetene er bekymret for bestanden, og fisketiden er redusert fra seks til fire uker i juli. Dette er negativt, både for de som forvalter elva, og for alle som ønsker å komme hit for å fiske etter laks. Derfor satte Tranøybotn Jeger og Fiskeforening opp telleapparat og videoopptaker øverst i laksetrappa våren 2015. Målet var å skaffe seg eksakt kunnskap om hvor mye fisk som går opp i elven, og på sikt håper en at det skal være mulig å utvide fisketidene i elven.
I tillegg til overvåkningstiltakene og restaurering av den gamle laksetrappa, er det også innført restriksjoner på fisket i elven. De to siste sesongene har det bære vært lov å ta opp en laks om dagen, og den skal være under tre kilo. Større laks skal settes ut igjen. Fisket etter sjøørret er fortsatt fritt, og forbudet mot å fiske røye står ved lag.

Gode resultat fra første stund

De to første årene med overvåking og videotelling i laksetrappa viser at det er mye mer fisk i elven enn den fangstbaserte tellingen indikerte. Dette forklares blant annet med at avkortning av fiskesesongen også medfører reduksjon i fangstene. I tillegg var gjennomsnittsvekten på fisken som gikk opp gjennom laksetelleren dobbelt så høy i 2016, sammenlignet med 2015. Det første året med telling hadde laksen en snittsvekt på 1,9 kilo. I 2016 var denne økt til 3,4 kilo, noe som ifølge leder i Tranøybotn Jeger og Fiskeforening, Per Midtgård betyr at situasjonen i elven er mye bedre enn forventet.
-Det er ikke så mange år siden den nesten var tom for fisk, så det er ikke tvil om at tiltakene har virket. Restaureringstiltak som sikrer rett vannstand gjennom laksetrappen, kvotebegrensning på laks og fritt fiske etter ørret, har virket, mener Midtgård.

Bålkaffe ved Ånderelva

Bålkaffe ved Ånderelva

Stort engasjement for god elveforvaltning

Stort engasjement for god elveforvaltning

Ånderelva på sitt vakraste

Ånderelva på sitt vakraste