Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

samarbeid750

Tennelva og Tennvatnet i Tranøy på Senja

Tennelvvassdraget har et nedslagsfelt på rundt 31 km2, og munner ut i Tranøybotn på innersiden av Senja i Midt-Troms. Vassdraget består av en 5 km lang utløpselv, i tillegg til Tennvatnet og to innløpsbekker.

Elven er fredet for alt fiske av Fylkesmannen, men vatnet har en bra bestand av laks mellom 1,5 til 2,5 kilo. Det fins også en del større fisk, og den største fangsten som Tranøybotn Jeger og Fisk kjenner til, var en laks på rundt 7 kilo. Det er også en god ørretbestand i vassdraget. Fiskesesongen starter første juli, og det er bare lov å fiske laks frem til 31 i samme måned. Sesongen for fisket etter ørret varer ut august. I tillegg til laks og ørret er det også røye i vassdraget, men den er totalfredet. Utenom de anadrome artene, fins det også ål, sandflyndre og elvemusling.

Tennvatnet er tilrettelagt med flytebrygge og parkering for rullestolbrukere, og det er vei helt frem til mange fine fiskeplasser. Fiskekort kjøpes på inatur.no, og der kan en også leie Tennvassbu, som ligger rett ved vannet.

På lik linje med naboelvene Åndervassdraget og Vardnesvassdraget er Statsskog også eier av arealet rundt Tennvassdraget. Det er Tranøybotn Jeger og Fiskeforening som har hovedansvaret for forvaltningen av bestandene i alle de tre vassdragene. Det er kun tillat å fiske fra land med stang/snøre, men regleverket kan endres, og det er viktig å følge med på nettsidene til Tranøybotn Jeger og Fiskeforening for eventuelle endringer. 

Overvåking av fisken

Fra sesongen 2017 skal fiskeoppgangen i Tennelva og Tennvannet overvåkes. Tranøybotn Jeger og Fiskeforening har fått midler av Fylkesmannen i Troms og Samarbeidsprosjektet til telleapparat, videoovervåking og strømtilførsel. Nedenfor ser du bilder fra arbeidet med oppsett av hytte og montering utstyr.

Kjøp fiskekort her

Nybygg ved Tennelva

Nybygg ved Tennelva

Lakseteller

Lakseteller

Holaks på tur opp

Holaks på tur opp

Sjøørret I Solskinn

Sjøørret I Solskinn