Brøstadelva

Brøstadelven ligger i Dyrøy kommune i Midt-Troms og munner ut i Dyrøysundet i Brøstadbotn. Kildene til vassdraget ligger i grenseområdet mot Salangen kommune.

Det er både laks og ørret i elva, men bestanden av ørret er størst. Laksen kan i perioder være vanskelig å få på kroken, men noen biter på, og den aller største kjente laksen som er tatt i Brøstadelva, var på rundt ni kilo. I 2016 ble det tatt en laks på seks kilo, så selv om det i utgangspunktet er en smålakselv, er det også mulig å ta litt større eksemplarer. De fleste ørreten som blir fanget i elven er fra rundt kiloet, til opp mot halvannet kilo.

Anadrome bestander i Brøstadelven blir regnet som sårbare, så fiskesesongen varer bare fra 15 juli til 15 august, og det er lov å fiske med flue og makk. Fiskekort kjøpes på Bensinstasjonen i Brøstadbotn.

Nyrestaurert laksetrapp

Laksetrappen i Brøstadelven ble bygd tidlig på 80-tallet, men stor slitasje med mye isgang hadde bortimot ødelagt trappa, så i 2015 søkte Brøstadelven Grunneierlag Miljødirektoratet om midler til å restaurering. I første runde fikk de 230 000 kroner for å restaurere selve trappa, og året etter fikk de 80 000 til for å sette opp en kum som skal hindre is og grus fra å ødelegge den.

I tillegg har grunneierlaget fått løyve fra NVE og Fylkesmannen i Troms til å sprenge noen kulper for å utvide gyte og oppvekstområdet til laksen. Dersom alt fungere etter intensjonene vil laksen komme seg opp mot Støytfossen, og den får tilgang på flere kilometer med gode gyte og oppvekstområder.

Registrering av fiskeoppgangen

Fiskeoppgangen i Brøstadelven er veldig avhengig av nedbør, og i tørre år er det mest sannsynlig lite fisk. Drivtelling i 2020 viste en gytebestandsoppnåelse på 147%. En del av fisken ble registrert ovenfor laksetrappen, noe som indikerer at den fungerer etter intensjonene.