Ånderelva

Ånderelva er en forholdsvis liten, men vakker elv på øya Senja i Troms fylke. Den har utspring fra Åndervatnet, midt inne i Ånderdalen nasjonalpark, og renner i sørøstlig retning til munningen i Tranøybotn. Elven er 8,2 kilometer lang, og med unntak av den siste kilometeren før munningen ligger den innenfor nasjonalparken. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag i 1973 for å utfylle vernet av nasjonalparken.

Statsskog eier det meste av elven, og har overlatt forvaltningsansvaret til Tranøybotn Jeger og Fiskeforening. I tillegg er det noen få private elveeiere.

Anadrom fisk

Ånderelva har oppgang av sjørøye, ørret og laks. Røya er totalfredet, mens det er restriksjoner på fiske etter laks og ørret.
Fangstene etter laks ble redusert over noen år etter 2010, noe som medførte at myndighetene ble bekymret for bestanden, og fisketiden ble redusert fra seks til fire uker i juli. Dette ble oppfattet som negativt, både for de som forvalter elva, og for alle som ønsker å komme hit for å fiske etter laks. Derfor satte Tranøybotn Jeger og Fiskeforening opp telleapparat og videoopptaker øverst i laksetrappa våren 2015. Målet var å skaffe seg eksakt kunnskap om hvor mye fisk som går opp i elven, og på sikt håpet en at det skal være mulig å kunne utvide fisketidene.

I tillegg til overvåkningstiltakene og restaurering av den gamle laksetrappa, er det også innført restriksjoner på fisket i elven. Les mer om fiskeregler her.

Gode resultat fra første stund

De seks årene med videoovervåkning av laksen har vist at bestanden i elven er god. Utenom 2019, som var et veldig tørt år, har gytebestandsmålet vært godt over 100 prosent alle årene etter tellingen startet. Miljødirektoratet har også gitt løyve til å utvide fisketiden i nedre del av elven med en måned. Dette er et resultat av fornuftige tiltak, kvotebegrensning og overvåkning som gir full kontroll med situasjonen.