Tennelva


Tennelvvassdraget har et nedslagsfelt på rundt 31 km2, og munner ut i Tranøybotn på Senja. Vassdraget består av en 5 km lang utløpselv, i tillegg til Tennvatnet og to mindre innløpselver.

Elven er fredet for alt fiske av Statsforvalteren, men vatnet har en bra bestand av laks mellom 1,5 til 2,5 kilo. Det fins også en del større fisk, og den største fangsten som Tranøybotn Jeger og Fisk kjenner til, var en laks på rundt 7 kilo. Det er også en god ørretbestand i vassdraget. Fiskesesongen starter første juli, og det er bare lov å fiske laks frem til 31 i samme måned. Sesongen for fisket etter ørret varer ut august. I tillegg til laks og ørret er det også røye i vassdraget, men den er totalfredet. Utenom de anadrome artene, fins det også ål, sandflyndre og elvemusling.

Tennvatnet er tilrettelagt med flytebrygge og parkering for rullestolbrukere, og det er vei helt frem til mange fine fiskeplasser. Fiskekort kjøpes på inatur.no, og der kan en også leie Tennvassbu, som ligger rett ved vannet.

På lik linje med naboelvene Åndervassdraget og Vardnesvassdraget eier Statsskog også deler av arealet rundt Tennvassdraget. Det er Tranøybotn Jeger og Fiskeforening som har hovedansvaret for forvaltningen av bestandene i alle de tre vassdragene. 

Overvåking av fisken

Fra sesongen 2017 har fiskeoppgangen i vassdraget vært videoovervåket. Utenom 2019 som var et veldig tørt år i regionen har gytebestandsmålet lagt på rundt 100 prosent alle årene og resultatet oppfattes som positivt, men det er viktig at overvåkningen fortsetter. 

Økonomisk støtte til utstyr og strømtilførsel fikk Tranøybotn Jeger og Fiskeforening fra Statsforvalteren og Samarbeidsprosjektet (Nordavind Utvikling). Nedenfor ser du bilder fra arbeidet med oppsett av hytte og montering utstyr.

Les mer om fiskekort og fiskeregler her.