Vardnesvassdraget

Per Midtgård (tv) og Torje Johannessen, begge i Tranøy JFF jobber med utsett av ledegjerde i Vardneselva.

Vardnesvassdraget i Tranøybotn på Senja er rundt en mil langt og består av Trolldalselva, Andre Vardnesvann, Vardnesvannet og Vardneselva, som til slutt munner ut i sjøen ved Kampevoll i Tranøybotn. Vi finner både laks, ørret og røye i vassdraget, men det er usikkert hvor langt opp de anadrome artene går for å gyte. Noen hevder at laksen kan gå 3 kilometer opp i den lille Trolldalselva og gyter i de største kulpene i flomperioder, men det er vanskelig å finne skriftlig dokumentasjon.

Vannmengden i Vardnes er forholdsvis liten sammenlignet med nærliggende vassdrag. Fisken er også forholdsvis liten og gytebestanden varierer fra år til år, avhengig av nedbør og vannstand. I tørre perioder kan det være vanskelig for fisken å komme seg opp. 

Vardneselva er fredet, så det er bare tillat å fiske i selve Vardnesvannet. Fisket etter laks og røye kan starte første juli og varer til 31 juli. Ørretfisket starter også første juli, men varer helt til frem til 15 september. Det er døgnkvote på en laks om dagen og fredningsdøgnet varer fra onsdag kl 1800 til torsdag kl 1800. 

Store deler av vassdraget er eid av Statskog, men forvaltet av Tranøybotn- og Omegn JFF. I samarbeid med Nordavind Utvikling AS og noen grunneiere, jobber JFF i Tranøy med et prosjekt for å teste ut teknologi som skal brukes til videoovervåking av anadrom fisk i små og mellomstore vassdrag. For JFF er det også et mål å få oversikt over hvor mye anadrom fisk som gyter i vassdraget.

 

Arnfinn Kristiansen i A.Kristiansen ANS (tv) jobber med overvåkningsteknologien og Per Midtgård leder fiskeutvalget i Tranøybotn og -Omegn JFF.