Breivikelva

Breivikelva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med forekomster av både sjøørret og sjørøye. Vassdraget disponeres i hovedsak av Breivikeidet & Omegn Grunneierlag som er en sammenslutning av de fleste grunneiere i området. Elva dannes ved samløpet av Bjørnskarelva og Storforselva og munner ut rundt 2 mil i nordøstlig retning ved Breivikeidet i Ullsfjorden. Det ligger spredt bebyggelse langs hele vassdraget, som ellers er uten tekniske inngrep, med unntak av stedvis erosjonsvern i form av steinfyllinger langs elvebredden i nedre del av elva. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 1973.

Sesongen 2021 har elveeierlaget lagt ned mye ressurser for å få på plass videoovevåking i vassdraget. Hovedmålet den første sesongen er å teste utsyr slik at en skal være klar med full overvåking i 2022. Samarbeid Anadrom fisk/Nordavind Utvikling og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har bidratt økonomisk i prosjektet. Grunneierlaget har gjort en stor dugnadsinnsats for å få alt på plass. 

Les mer om soneinndeling og fiskeregler her.

Foto: Styreleder Jim Roger Sørensen i grunneierlaget og Rune Muladal I Naturtjenester i Nord AS diskuterer hvor i elven overvåkingsutstyret bør plasseres.

 

Representanter for Breivikeidet & Omegn Grunneierlag har jobbet intenst for å gjøre klar for uttesting av overvåkingssystemet sommeren 21. Målet er full viedoovervåkning av fiskeoppgangen i 22. Her viser Aril Sørensen fram ledegjerdet som er laget på dugnad.