Samarbeid anadrom fisk i Troms

Prosjektet arbeider for å styrke lokal elveforvaltning gjennom tiltak som bidrar til økt kunnskap om utviklingen av anadrome bestander.  

De aller fleste anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for de totale anadrome fiskebestandene i landet. Derfor er det viktig at alle anadrome bestander blir forvaltet på en god og bærekraftig måte. Men lav inntjening fra salg av fiskekort og andre aktiviteter, og tidvis liten interesse blant noen elveeiere, kan gjøre arbeidet utfordrende. Aktivitetene må oftest skje på dugnad, og selv om Ola og Kari vanligvis er ivrige når det gjelder frivillig arbeid, kan det være vanskelig å engasjere mange nok for å gjøre en innsats i elva.

Derfor har Nordavind Utvikling AS tatt initiativet til et samarbeid som skal lette arbeidet, blant annet ved hjelp av teknologi for overvåking av gytebestandene. Faktakunnskaper om bestandsutviklingen øker det lokale engasjementet og gir et bedre grunnlaget for god forvaltning. På lang sikt håper en at dette skal gi en positiv utvikling for de anadrome bestandene og øke grunnlaget for fisketurisme og annen lokal aktivitet i tilknytning til elvene. 

Konkrete tiltak i prosjektet

  • I regi av prosjektet blir det arrangert fagsamlinger med representanter fra de ulike elveeierlagene. Her står god forvaltning og god drift av laget i fokus.
  • Prosjektet skal også bistå elveeierlagene i arbeidet med søknader til konkrete tiltak, og samtidig være med å tildele midler i sammenhenger der det er aktuelt.
  • Representanter fra elveeierlagene har vurdert registrering og videoovervåking som sentrale tiltak for å fremskaffe faktainformasjon om bestandene av anadrom fisk. Derfor er dette et av hovedtiltakene i prosjektet.
  • Andre viktige tiltak er bistand i arbeidet med å få i gang restaurering av laksetrapper og jobbe for at elvene får fastsatt et mer eksakt gytebestandsmål.

Finansiering

Prosjektet er etablert som et offentlig og privat spleiselag.

Forprosjektperiode (2015-2017) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, kommunene Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland. De private bedriftene som var med i første runde var Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS, SalMar Group AS og Nordlaks AS. 

Første del av hovedprosjektet (2017-2020) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, SalMar Group, Lerøy Aurora, Flakstadvåg Laks, Mowi, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm, Salaks og Arnøy Laks.

Prosjektet er nå finansiert frem til 2024 av Troms Holding, SalMar Group, Lerøy Aurora, Norway Royal Salmon, Mowi, Salaks, Flakstadvåg Laks, Arnøy Laks, Wilsgård Fiskeoppdrett og Gratanglaks .

Elveeierlagene bistår både med kompetanse og en stor grad av egeninnsats i tiltakene. Samarbeidselvene er: Tennelva, Vardnesvassdraget, Ånderelva, Grasmyrvassdraget, Brøstadelva, Salangselva, Breivikelva, Kvænangselva og Reisaelva.

Styringsgruppe: Anadrom Fisk i Troms

Per Heitmann Midtgård – Tranøybotn Jeger og Fisk som forvalter Tennelva, Vardnesvassdraget og Åndervassdraget
Arild Sørensen – Breivikelva – Breivikeidet og Omegn Grunneierlag
Harry Fyhn – Reisa – Reisa Elvelag
Knut Holmgren – Sameiet Grasmyrvassdragets Elveeierlag
Alf Jostein Skjærvik – Salmar Farming AS
Roy Alapnes – Flakstadvåg Laks AS
John-Willy Kvarsvik – Mowi ASA
Anna Heidi Sandelin – Lerøy Aurora AS